Nuostatai
2014-01-30
Siųsti

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.V17 - 421


RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO

NUOSTATAI
 


I. BENDROJI DALIS

 

1. Rumšiškių kultūros centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Rumšiškių kultūros centro veiklos tikslus ir uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo, valdymo, finansavimo, lėšų bei turto naudojimo tvarką.

2. Įstaigos pavadinimas – Rumšiškių kultūros centras (toliau – Kultūros centras).

3. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 302025546.

4. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Kultūros centro savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė, kodas 111102630, adresas – Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.

6. Kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

7. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba:

7.1. tvirtina Kultūros centro nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Kultūros centro vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Kultūros centro reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Kultūros centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. sprendžia kitus Biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Kultūros centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis antspaudą su Kaišiadorių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitų bankuose.

9. Pagal savo prievoles Kultūros centras atsako tik savo lėšomis. Jeigu Kultūros centro prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos savivaldybės biudžeto lėšomis neviršijant Kultūros centro teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.

10. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų ir Biudžetinių įstaigų įstatymais, kitais įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

11. Kultūros centro akreditavimas vykdomas Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka.

12. Kultūros centro buveinė – Rumšos g. 37, LT-56335 Rumšiškės, Kaišiadorių r.

13. Kultūros centro veiklos teritorija – Pravieniškių seniūnija, Rumšiškių seniūnija (be Antakalnio kaimo).

14. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

 

II. KULTŪROS CENTRO VEIKLOS POBŪDIS, SRITIS IR RŪŠYS

 

15. Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcinis.

16. Kultūros centro veiklos sritis – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla.

17. Kultūros centro pagrindinė veiklos rūšis – kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0.

18. Kitos Kultūros centro veiklos rūšys:

18.1. kino filmų rodymas, kodas 59.14;

18.2. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

 

 

III. KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

19. Kultūros centro veiklos tikslas – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo sklaidą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

20. Kultūros centro veiklos uždaviniai:

20.1. sudaryti sąlygas Kultūros centro veiklos teritorijos gyventojams dalyvauti kultūrinėje veikloje, formuoti jų sociokultūrinius poreikius;

20.2. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

20.3. skatinti meno mėgėjų, liaudies meno ir amatų plėtrą;

20.4. bendradarbiauti su Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis, organizuojant renginius, edukacines programas;

20.5. skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę.

21. Kultūros centras vykdo šias funkcijas:

21.1. rengia Kultūros centro strateginius veiklos planus, metines programas bei mėnesinius renginių planus;

21.2. tiria veiklos teritorijos gyventojų kultūrinius poreikius;

21.3. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;

21.4. rūpinasi Rumšiškių seniūnijos literatūrinio palikimo sklaida;

21.5. sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

21.6. organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių, klubų ir kt. veiklą;

21.7. rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

21.8. vykdo švietėjišką (edukacinę) veiklą;

21.9. rengia parodas, koncertines mėgėjų meno kolektyvų išvykas;

21.10. organizuoja pramoginius, profesionalaus meno ir kitus renginius;

21.11. rūpinasi vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu;

21.12. kaupia ir skleidžia kultūrinę informaciją;

21.13. nuolat informuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenę apie Kultūros centro veiklą ir renginius;

21.14. bendradarbiauja su meno, mokslo, kultūros, švietimo institucijomis ir kitomis organizacijomis;

21.15. populiarina Rumšiškių ir Pravieniškių seniūnijų kultūros paveldą ir organizuoja kultūrinį turizmą;

21.16. rengia ir įgyvendina kultūrines-menines programas bei projektus;

21.17. rengia projektus ir teikia paraiškas Lietuvos ir užsienio fondams, ieško rėmėjų;

21.18. gali teikti mokamas paslaugas įstatymų nustatyta tvarka;

21.19. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

 

IV. KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

 

 22. Kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba skiria į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžia iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Kaišiadorių rajono savivaldybės vykdomoji institucija.
24. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai ir Kaišiadorių rajono savivaldybės vykdomajai institucijai.
25. Kultūros centro direktorius:
25.1. organizuoja Kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
25.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
25.3. tvirtina Kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
25.4. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Kultūros centro darbuotojus, rengia ir tvirtina pareigybių aprašymus, skatina ir skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
25.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina Kultūros centro darbo tvarkos taisykles, nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
25.6. vadovauja Kultūros centro strateginio plano ir metinių programų rengimui, jas tvirtina ir organizuoja jų vykdymą;
25.7. rengia ir teikia veiklos ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka;
25.8. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją bei atestuotis, organizuoja jų atestaciją kultūros ministro nustatyta tvarka;
25.9. tobulina Kultūros centro darbą;
25.10. užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
25.11. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
25.12. atstovauja Kultūros centrui kitose institucijose;
25.13. sudaro sutartis Kultūros centro vardu Kultūros centro funkcijoms atlikti;
25.14. viešai skelbia informaciją apie Kultūros centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
25.15. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
25.16. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
25.17. vykdo kitas teisės aktuose ir jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
26. Kultūros centre sudaroma Rumšiškių kultūros centro taryba (toliau – taryba).
27. Taryba yra kolegiali patariamojo balso teisę turinti Kultūros centro institucija, padedanti spręsti Kultūros centro veiklos planavimo ir organizavimo klausimus.
28. Taryba renkama dvejų metų kadencijai visuotiniame Kultūros centro darbuotojų susirinkime paprastąja balsų dauguma. Tarybą sudaro trys Kultūros centro bendruomenės nariai.
29. Tarybos sudėtį tvirtina Kultūros centro direktorius, jis negali būti tarybos pirmininku.
30. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje.
31. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeilinis tarybos posėdis gali būti sušauktas tarybos pirmininko iniciatyva, daugiau kaip pusės tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
32. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo tarybos pirmininkas ir sekretorius.
33. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Kultūros centro direktorius. Į tarybos posėdį gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai ar kiti asmenys.
34. Tarybos posėdžius šaukia, apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius tarybos sekretorius.
35. Tarybos funkcijos:
35.1. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus bei priežiūrą ir teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui;
35.2. aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
35.3. teikia siūlymus dėl strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, vidaus struktūros tobulinimo;
35.4. teikia siūlymus kultūros ir meno darbuotojų atestavimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais;
35.5. siūlo Kultūros centro darbuotojų kandidatūras apdovanojimams, paskatinimams gauti;
35.6. svarsto kitus Kultūros centro direktoriaus teikiamus klausimus.
36. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Kultūros centro bendruomenei visuotiniame darbuotojų susirinkime.
37. Tarybos veikla gali būti nutraukta visuotiniame Kultūros centro darbuotojų susirinkime paprastąja balsų dauguma.
 
V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
 
38. Darbuotojai į darbą Kultūros centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
39. Kultūros centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
40. Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka.
 

 

VI. KULTŪROS CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

41. Kultūros centras valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

42. Kultūros centro lėšos:

42.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

42.2. pajamos už teikiamas mokamas paslaugas;

42.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

43. Kultūros centras yra paramos gavėjas. Paramos lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir kitais teisės aktais.

44. Kultūros centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Kultūros centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka. Vidaus auditą atlieka Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Kultūros centro veiklos priežiūrą atlieka Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos skyrius.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Kultūros centras turi interneto svetainę www.rumšiškės.lt, kuri turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.

48. Informacija apie Kultūros centro veiklą ir vieši pranešimai, kuriuos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami Kultūros centro interneto svetainėje.

49. Kultūros centro nuostatai keičiami Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos skyriaus, Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.

50. Kultūros centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Kultūros centrų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Kultūros centro dokumentai rengiami, įforminami ir saugomi Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________________